Wolontariat

Fundacja dla ratowania zwierząt bezdomych | Pomóż nam ratować zwierzęta!

Podstawą działalności wolontariuszy jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. „o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135).

Fundacja dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych EMIR jest organizacją pożytku publicznego. Cele i zakres jej działania określa statut. Fundacja dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych EMIR w swojej działalności kieruje się zasadami uczciwości i transparentności. Dążymy do realizacji celów statutowych, korzystając z oferowanej nam pomocy wolontariuszy, którym, tak jak nam, zależy na egzekwowaniu przepisów ustawy o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 r.  Regulamin niniejszy określa zasady współpracy władz fundacji z wolontariuszami zaangażowanymi bezpośrednio w realizację naszych celów statutowych.

 1. Wolontariuszem może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw obywatelskich, rekomendowana przez osoby współpracujące z Fundacją EMIR.
 2. Wolontariusz pracę swoją świadczy bezinteresownie, w miarę najlepszej swojej wiedzy i umiejętności oraz dokłada starań, aby jego działania przynosiły najlepsze możliwe efekty.
 3. Wolontariusz działa zgodnie z obowiazującym prawem i korzysta w swojej pracy z pomocy organów państwowych i samorządowych w zakresie ich uprawnień i obowiązków.
 4. Wolontariusz ma obowiązek znać treść statutu fundacji w zakresie jej celów i zadań, przepisy ustawy o ochronie zwierząt, inne przepisy dotyczące działalności na rzecz zwierząt oraz procedury interwencyjne, adopcyjne i pozostałe, ustalone w fundacji.
 5. W pierwszym roku swojej działalnosci wolontariusz nie ma prawa samodzielnie podejmować interwencji.
 6. Wolontariusze konsultują swoje działania z szefami oddziałów lub kół wolontariatu fundacji w poszczególnych miastach i niezwłocznie powiadamiają ich o zamiarze podjęcia interwencji.
 7. Warunkiem podjęcia interwencji jest uzyskanie zgody najbliższego zwierzchnika: szefa oddziału, szefa koła lub władz fundacji.
 8. Konsekwencje działań nie uzgodnionych obciążają wyłącznie wolontariusza, który je podjął na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
 9. Każdy szef oddziału lub koła wolontariatu może sam rekrutować wolontariuszy bądź może zwrócić się o pomoc w tym zakresie do władz fundacji.
 10. Zakres prac, czas oraz formy działania określają wspólnie szef oddziału lub koła wolontariatu i wolontariusz.
 11. Kwalifikacje wolontariusza, jego predyspozycje oraz pracę ocenia szef oddziału lub koła wolontariatu, któremu wolontariusz podlega.
 12. Wolontariusz, przed przystąpieniem do pracy, musi zostać przygotowany merytorycznie; za szkolenie wolontariuszy odpowiada szef danego oddziału lub koła wolontariatu, który już posiada zaświadczenie o odbyciu wymaganego dla siebie szkolenia.
 13. Wolontariusze corocznie odbywają szkolenia dokształcające potwierdzone testem sprawdzającym. Pozytywne zaliczenie testu zwiększa uprawnienia wolontariusza w zakresie podejmowania działań samodzielnych.
 14. Trzyletni staż upoważnia wolontariusza do ubiegania się o funkcję inspektora.
 15. Status i uprawnienia inspektora uzyskać można po zaliczonym teście sprawdzającym oraz pozytywnej opinii szefa koła wolontariatu, któremu wolontariusz podlega.
 16. Status inspektora przyznaje Zarząd Fundacji.
 17. Calością działań realizowanych przez koła wolontariatu kieruje Prezes Fundacji.
 18. Szefowie poszczególnych oddziałów i kół składają miesięczne raporty ze swej działalności i dostarczają materiały o swojej działalności w formie elektronicznej, w celu umieszczenia tych informacji na stronie internetowej fundacji.
 19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2007 i obowiązuje do odwołania lub do momentu ustanowienia nowego.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!